top of page

Cách chúng tôi vận hành 

Mục tiêu của chúng tôi là giúp khách hàng tích hợp đầy đủ sinh khối vào cuộc sống và doanh nghiệp của họ, và chúng tôi thực hiện điều này bằng cách cung cấp nhiều loại sản phẩm và dịch vụ chất lượng cao. Chúng tôi liên tục cố gắng để luôn dẫn đầu bằng cách sử dụng công nghệ tiên tiến và những tiến bộ mới nhất trong lĩnh vực này.

Ngoài dịch vụ đặc biệt của chúng tôi, chúng tôi cũng cam kết xây dựng mối quan hệ lâu dài với khách hàng của chúng tôi. Chúng tôi hợp tác chặt chẽ với từng khách hàng của mình để hiểu nhu cầu và yêu cầu riêng của họ, đồng thời cung cấp các giải pháp phù hợp để đáp ứng những nhu cầu đó. Cách tiếp cận được cá nhân hóa này chỉ là một trong nhiều điều khiến chúng tôi khác biệt với đối thủ cạnh tranh.

Tại Fatsgreen Bioenergy, chúng tôi cam kết tác động tích cực đến thế giới, cả về môi trường và kinh tế. Bằng cách thúc đẩy các nguồn năng lượng tái tạo như sinh khối, chúng tôi đang giúp giảm sự phụ thuộc vào nhiên liệu hóa thạch và hạn chế tác hại của khí thải nhà kính. Chúng tôi tự hào đang tạo ra sự khác biệt tích cực và mong muốn tiếp tục công việc của chúng tôi trong tương lai.

Thương mại và Trang chủ 

Fatsgreen tank-4.png
cho gia đình

Sau khi chiên và thưởng thức món khoai tây chiên, cánh gà hoặc bánh empanadas thơm ngon, dầu dùng để nấu những món ngon này phải được tái chế.

 

Trên thực tế, 70% trường hợp tắc nghẽn các riles trong đường ống có liên quan đến việc đổ cặn này vào máy rửa bát. Nó cũng là một trong những nguyên nhân gây ô nhiễm nước lớn nhất hiện nay.

Nếu chúng ta muốn sống trên một hành tinh sạch và không bị ô nhiễm, tất cả chúng ta đều có thể đóng góp và góp phần giữ cho môi trường của chúng ta trong sạch.

Do đó, tại FATSGREEN BIOENERGY, chúng tôi mời các cộng đồng tái chế dầu mà họ sử dụng. Chúng tôi có rất nhiều điểm sạch trên khắp các quốc gia khác nhau và chúng tôi đang nỗ lực để tiếp cận ngày càng nhiều nơi hơn với dịch vụ tái chế của mình.

cho nhà hàng

Tại sao phải tái chế với Fatsgreen?

Nếu khách hàng vượt quá khả năng, chúng tôi sẽ có dịch vụ khẩn cấp trong vòng chưa đầy 48 giờ.

Chúng tôi nghiên cứu quá trình tạo dầu đã qua sử dụng của từng khách hàng để cung cấp dịch vụ tùy chỉnh theo nhu cầu của họ.

Khách hàng của chúng tôi nhận được tất cả các chứng chỉ theo yêu cầu của pháp luật để quản lý chất thải này và chúng tôi cung cấp cho họ một người dùng để thu thập số liệu thống kê bộ sưu tập của họ và tải xuống các chứng chỉ này.

Chúng tôi có đội xe và xe tải được ủy quyền của chúng tôi và nhân viên do công ty thuê.

Chúng tôi có một hệ thống công nghệ độc đáo tích hợp ERP, định tuyến tự động và kinh doanh thông minh.

Chúng tôi trả giá tốt nhất cho dầu thải của bạn và luôn đúng hẹn.

 • What is UCO?
  UCO stands for Used Cooking Oil. It is oil that has been used for cooking or frying food and is no longer suitable for consumption. Used cooking oil contains impurities and contaminants from the cooked food, so it cannot be reused for cooking. However, it can be recycled and converted into biodiesel, a renewable energy source. The collection, re-processing, and conversion of used cooking oil into biodiesel is an emerging industry with the potential to significantly contribute to sustainability and the reduction of greenhouse gas emissions.
 • What is UCO used for?
  UCO (Used Cooking Oil) is used as a feedstock for biodiesel production. Biodiesel is a renewable energy source that can be used as a substitute for diesel fuel in transportation and other applications. Biodiesel is produced by chemically processing UCO and other feedstocks, such as animal fats and vegetable oils, to remove impurities and contaminants. The resulting biodiesel can be used in diesel engines without modification and has lower greenhouse gas emissions and other pollutants than diesel fuel derived from petroleum. In addition to its use as a feedstock for biodiesel, UCO can also be used as a feed ingredient for animal feed. Used cooking oil is high in energy and fat, making it a valuable ingredient for animal feed. However, it must be processed to remove contaminants and impurities, and it must be stored appropriately to prevent spoilage and contamination. Overall, using UCO helps reduce waste, promote sustainability, and support the development of the bioenergy industry.
 • Why is it good to collect UCO?
  Collecting used cooking oil (UCO) can have several benefits: Waste reduction: UCO is a waste product that can contribute to environmental pollution if not properly collected and disposed of. By collecting UCO, the amount of waste in the environment is reduced. Energy recovery: UCO can be converted into biodiesel or other renewable energy sources, providing clean energy. This helps reduce the dependence on non-renewable fossil fuels and reduces greenhouse gas emissions. Economic benefits: Collecting UCO can create new business opportunities and jobs. The collection, treatment, and conversion of UCO into biodiesel or other renewable energy sources can generate revenue and support local economies. Improved public health: UCO is a potential source of health hazards if not properly collected and treated. Collecting UCO can be safely disposed of or converted into a useful product, reducing the risk of public health problems associated with exposure to UCO. In conclusion, collecting UCO can have positive environmental, economic, and social impacts, making it a valuable resource that should be properly managed and utilized.
 • What are the important values for UCO?
  Used Cooking Oil (UCO) has several important values: Energy value: UCO is a valuable energy source due to its high calorific value. It can be used as a feedstock for the production of biodiesel, which can then be used as fuel in transportation, heating, and power generation. Environmental value: Collecting and processing UCO helps reduce the amount of waste in landfills, which can help reduce greenhouse gas emissions. Additionally, the use of biodiesel produced from UCO can reduce greenhouse gas emissions compared to the use of conventional fossil fuels. Economic value: The collection, processing, and sale of UCO can create economic opportunities for individuals and companies involved in the supply chain. Social value: Collecting UCO can provide livelihoods for individuals and communities involved in collecting and processing the oil. Additionally, biodiesel produced from UCO can provide a local fuel source, reducing the dependence on imported fossil fuels. In conclusion, UCO has important energy, environmental, economic, and social values, making it a valuable resource for communities, businesses, and the environment.
 • What is POME?
  POME stands for Palm Oil Mill Effluent, a by-product generated from palm oil production. POME is a mixture of water, oil, and solid waste, including fibers, shells, and husks from palm oil production. POME contains high levels of organic matter, oil, and grease, making it a source of environmental pollution if not properly treated and disposed of. POME has a high organic matter content, making it a valuable resource for producing renewable energy, such as biogas, through anaerobic digestion. Additionally, the oil and grease content of POME can be recovered and used as a feedstock for biodiesel production. In conclusion, POME is a by-product of palm oil production that can significantly impact the environment if not properly managed. However, it can also be a valuable resource for producing renewable energy and other useful products if properly treated and processed.
 • Is Biodiesel sustainable?
  Biodiesel can be considered a more sustainable alternative to traditional diesel fuel derived from petroleum, but it depends on several factors. Biodiesel is produced from renewable feedstocks, such as vegetable oils, animal fats, and used cooking oil, which is replenished over time. This means that the production of biodiesel does not deplete finite resources, like petroleum, and can help reduce the dependence on non-renewable fossil fuels. The sustainability of biodiesel also depends on the production methods used. For example, biodiesel production from feedstocks such as palm oil has been criticized due to the deforestation and land use changes associated with the expansion of palm oil production. On the other hand, producing biodiesel from used cooking oil and other waste streams can help reduce waste and improve resource efficiency. Another critical factor is the lifecycle greenhouse gas emissions of biodiesel. Biodiesel has lower greenhouse gas emissions than traditional diesel fuel, but the exact emissions reduction depends on the feedstocks used, the production methods, and the end-use applications. In some cases, biodiesel production can lead to indirect land use changes and emissions from land use and management changes. In conclusion, biodiesel can be considered a more sustainable alternative to traditional diesel fuel, but its sustainability depends on the feedstocks used, the production methods, and the end-use applications. It is important to promote the use of sustainable feedstocks and production methods and to continuously improve the sustainability of biodiesel to ensure that it contributes to a low-carbon and sustainable energy future.
 • What is the use of Biodiesel ?
  Biodiesel is a renewable and clean-burning fuel that can be used in place of, or in blend with, traditional diesel fuel. The primary use of biodiesel is as a transportation fuel for diesel engines in cars, buses, trucks, and other vehicles. It can also be used as a heating fuel for homes, commercial buildings, and industrial facilities. One of the advantages of biodiesel is that it can be used in existing diesel engines without modification, making it a drop-in replacement for traditional diesel fuel. Biodiesel has lower emissions of air pollutants, such as particulate matter, unburned hydrocarbons, and carbon monoxide, compared to traditional diesel fuel. It also has lower greenhouse gas emissions, making it a more sustainable and environmentally friendly alternative to traditional diesel fuel. Biodiesel can be produced from a variety of feedstocks, including vegetable oils, animal fats, and used cooking oil, which are replenished over time. This makes it a renewable source of energy that can help reduce the dependence on non-renewable fossil fuels. In conclusion, biodiesel has several uses, including as a transportation fuel and heating fuel, and can contribute to a more sustainable and environmentally friendly energy future.
 • What are the largest markets for Biodiesel consumption?
  Some of the largest markets for biodiesel consumption are: Europe: Europe has a well-established biodiesel industry and is one of the largest markets for biodiesel consumption. The European Union has established a target of using 10% renewable energy in the transportation sector by 2020, which has driven the demand for biodiesel. United States: The United States is another major market for biodiesel consumption. The use of biodiesel has increased in recent years due to the Renewable Fuel Standard (RFS) program, which requires a minimum volume of renewable fuels to be used in the country's transportation fuel supply. Brazil: Brazil is one of the largest producers and consumers of biodiesel in the world. The country has a well-developed biofuels industry and a supportive government policy, which has driven the growth of the biodiesel market. Argentina: Argentina is another major producer and consumer of biodiesel in the world. The country has a large soybean industry, which provides a significant portion of the feedstock for biodiesel production. Indonesia: Indonesia is one of the largest producers of palm oil in the world and has a growing biodiesel market. The country has established a target of using 20% biodiesel in the transportation sector by 2025. In conclusion, these are some of the largest markets for biodiesel consumption, but the demand for biodiesel is growing globally as countries look to reduce their dependence on non-renewable fossil fuels and reduce greenhouse gas emissions in the transportation sector.
 • What is the outlook for Biodiesel?
  The outlook for the biodiesel industry is generally positive, with increasing demand for renewable fuels and supportive government policies driving growth. Government policies: Many countries have established targets for using renewable energy in the transportation sector and have implemented policies to support the biodiesel industry's growth. This includes mandates for the use of biodiesel, subsidies, and tax incentives. Increasing demand for renewable fuels: As concerns about climate change and air pollution grow, there is an increasing demand for renewable fuels. Biodiesel is seen as a clean and renewable alternative to fossil fuels, and its use is expected to grow in the coming years. Technological advancements: Technological advances are improving biodiesel production's efficiency and cost-effectiveness, making it a more competitive alternative to fossil fuels. Growing feedstock availability: Feedstock availability for biodiesel production is also increasing as new sources of oilseed crops and waste oils are developed and commercialized. However, the biodiesel industry faces challenges, including competition from other renewable fuels, feedstock price fluctuations, and limited distribution and storage infrastructure. In conclusion, the outlook for the biodiesel industry is positive, with increasing demand for renewable fuels and supportive government policies driving growth. Still, some challenges need to be addressed to sustain this growth.
 • How is the production process for Biodiesel?
  The production process for biodiesel typically involves the following steps: Feedstock preparation: The first step in biodiesel production is obtaining the feedstock, typically vegetable oil or animal fat. The feedstock may need to be purified and treated to remove impurities before it can be used in production. Transesterification: The immediate reaction in biodiesel production is called transesterification, where the feedstock is reacted with an alcohol, usually methanol, and a catalyst to produce methyl esters (biodiesel) and glycerol. This reaction occurs in a reactor under controlled temperature and pressure conditions. Separation: The products of the transesterification reaction, biodiesel, and glycerol are separated. This is typically done by allowing the mixture to settle and decanting the biodiesel from the glycerol. Washing: The biodiesel is then washed to remove any remaining catalyst, alcohol, or soap that may be present. This step is essential for ensuring the quality of the final product. Drying: After washing, the biodiesel is dried to remove any residual water that may be present. Quality control: The final step in the production process is quality control, where the biodiesel is tested to ensure that it meets the required specifications. This typically involves tests for acid number, density, viscosity, and flash point. In conclusion, the production process for biodiesel involves the preparation of feedstock, the transesterification reaction, separation, washing, drying, and quality control to produce a final product that meets the required specifications.

Call 

+971 553274493

Email 

Chứng nhận ISCC EU

Certification ISCC.png
  bottom of page